Voorwaarden

 

 • Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 • De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van de KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur.
 • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de aanvang van de cursus.
 • Bij annulering (steeds schriftelijk per brief of e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) vanaf één week vóór de start van de cursus geldt dat annulering tot uiterlijk vóór de 2de lesdag mogelijk is. In dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 75 €.
 • De student dient alle lessen aanwezig te zijn, uitgezonderd voor gewettigde afwezigheid, om deel te kunnen nemen aan het examen.
 • Het Institute for Professional Care VZW heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.
 • De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van het Institute for Professional Care VZW, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.
 • De cursist neemt kennis van het feit dat het Institute for Professional Care VZW, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.

Privacy en copyright 

 • Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.
 • U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van het Institute for Professional Care VZW.
 • De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Institute for Professional Care VZW verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.
 • Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Disclaimer

 • Het Institute for Professional Care VZW kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
 • Het Institute for Professional Care VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.
 • Een student dient alle lessen aanwezig te zijn, en minimum 80% bij gewettigde afwezigheid, om deel te kunnen nemen aan het examen.
 • Het Institute for Professional Care VZW kan studenten op basis van ongepast of onrespectvol gedrag ten opzichte van het Institute for Professional Care VZW of partners van het Institute for Professional Care VZW waarbij het Institute for Professional Care VZW of partners in diskrediet worden gebracht, uit de opleiding zetten zonder terugbetaling van het lesgeld.
 • Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brugge, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.
 • Institute for Professional Care VZW, Grote Leiestraat 108, 8570       Anzegem

 

 

 

 

© 2015 - 2023: Institute for Professional Care VZW, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress